നിറം

ഞാന്‍ നിറം. പലരൂപത്തില്‍ പല ഭാവത്തില്‍. എന്നെ കാണാം

Monday, July 24, 2006

നിറങ്ങളേ...പാ..

നിറം

ഞാന്‍ നിറം.
പലരൂപത്തില്‍ പല ഭാവത്തില്‍.
എന്നെ കാണാം

ഞാനും കൂടുന്നു.

അറിയാതെ വന്നുപെട്ട ഞാനും വീട്ടുകാരനാവാം.